Status

Opstartsbillede

 

foto (3)

Inspirerende afslutningskonference for IMODUS

De 8 uddannelsesinstitutioner på tværs af niveauer i regionen (EUC Nordvestsjælland, 3 gymnasier, Erhvervsakademi Sjælland, UCSJ, DTU, RUC) har præsenteret deres erfaringer om at lave uddannelsesudvikling for mænd i uddannelse den 18. september 2014. Projektet har haft særlig fokus på de strukturelle udfordringer Region Sjælland står overfor ift. et uddannelsesniveau, som generelt er mindre end landsgennemsnittet. En udfordring som de enkelte uddannelsesinstitutioner ikke kan løfte hver for sig, men hvor alle er afhængige af et godt samarbejde. Mange af udfordringerne går igen på tværs af uddannelserne, og kan ikke forstås alene fra et kønnet perspektiv, men skriver sig ind i et kompleks hvor social baggrund, uddannelseskultur samt uddannelses og arbejdsmarkedspolitik spiller ind på forskellig vis.

På konferencen fremlagde undervisere og forskere deres resultater i form af viden og erfaringer om mænd i uddannelse. Rektor for UCSJ Ulla Koch bød velkommen til konferencen og fortalte, hvordan erfaringerne fra projektet kommer til at indgå i den aktuelle politiske dagsorden om social mobilitet. Mange af erfaringerne fra projekterne omhandler de udfordringer, som underviserne oplever med elever/studerende, som er umotiverede og/eller har faglige udfordringer. Det er et problem, som bl.a. kan forstås som et resultat af det øgede politiske krav om uddannelsesdeltagelse. Erfaringerne fra IMODUS blev formidlet på 17 workshops på konferencen, samt i en casepublikation, som ligger som I-paper på hjemmesiden. Det er muligt at rekvirere et trykt eksemplar ved kontakt til: Randi Andersen, raa@ucsj.dk

IMODUS afslutningskonference den 18. september 2014

Forskere og undervisere har afprøvet nye måder til at få drenge og mænd ind på uddannelserne og fastholde dem i projektet IMODUS. Projektet blev til på baggrund af den nationale fokus på drenge og mænds uddannelsesfrekvens og uddannelsesniveau. Uddannelsesinstitutionerne i projektet: Roskilde Handelsgymnasium, Roskilde Katedralskole, Næstved Gymnasium, EASJ, EUC Nordvestsjælland, DTU, UCSJ og RUC har i snart tre år arbejdet med nye tiltag som kan styrke drenge og mænds uddannelsesdeltagelse. Projektet er deltagerorienteret, så institutionerne har selv defineret de 18 delprojekter, som overordnet omhandler tre problematikker: Fastholdelse, rekruttering og udbud. I praksis er der kommet mange og forskelligartede resultater ud af projekterne.
Der er fx udviklet uddannelsestiltag med fokus på klasserumskultur, støtte til faglig læsning, praksisbasering, IT og medie samt bevægelse. Der er udviklet brobygningsforløb, eksperimenter med at rekruttere mænd i “kønsutraditionelle” fag, samt eksperimenteret med fleksible uddannelsesdesigns.

På afslutningskonferencen den 18. september vil erfaringerne fra IMODUS blive formidlet og diskuteret.

Program for afslutningskonferencen

Præsentationer fra dagen kan findes her

Status marts 2014

Vi er nået frem til den afsluttende afrapportering for delprojekter i IMODUS

Som led i afrapportering i IMODUS-projektet skal delprojekterne producere cases – Jeres cases skal mailes til marianne Brodersen senest den 30/ 2014 (mar@ucsj.dk )

Det er tovholderen i delprojekterne som er ansvarlige for at lave casen – men i samarbejde med forskningskoordinatorerne, som kan hjælpe med at afgrænse problemstillingen, inddrage forskningsviden fra projektet og give feedback på fremstillingen etc.

Tanken med disse cases er, at deltagerne arbejder med at reflektere og formidle projekterfaringer via en selvvalgt problemstilling. Casene indgår i en publikation, som vi uddeler til partnere og interessenter og som skal danne udgangspunkt for den fremlæggelse, som hver enkelt delprojekt laver på den afsluttende konference den 18. september.

Formål

  • At danne udgangspunkt for at få diskuteret og samlet op på læreprocesser i eget udviklingsprojekt med projektdeltagerne og forskningskoordinatorerne.
  • At formidle centrale erfaringer og resultater fra udviklingsprojektet (web og skriftlig publikation).
  • At fungere som udgangspunkt for diskussion og vidensdeling på den afsluttende konference i september.

Cases Imodus

Oktober  2013

Deadline for afrapportering af delprojekter er den 1. november
IMODUS er nu i den fase der hedder fuldskala og er i gang med opskalering og forankring.

Så det er tid til afrapportering af  delprojekter.  Delprojekterne skal på 3 sider fortælle om erfaringer i projektet, overvejelser over hvordan projektet kan sætte sig spor i uddannelsen samt finde et eksempel som illustrerer måden i arbejder i projektet. Det er tovholder der er ansvarlig for aflevering – men indholdet skulle gerne være diskuteret igennem med deltagerne i projektet samt forskningskoordinatorer.

> Disposition for afrapportering kan downloades her

Marts 2013

Midtvejskonference afholdt den 20. marts 2013 med fremlæggelse af delresultater fra projekterne samt de første tværgående forskningsresultater. Billeder, overheads fra oplæg etc. er lagt ud på hjemmesiden:

Januar 2013

Statusrapporter fra alle delprojekter er lagt ud på hjemmesiden, hvor man kan læse om projekternes delresultater.

IMODUS startede i oktober 2011 og slutter september 2014. Vi er derfor nået så langt nu, at vi afholder midtvejskonference om de foreløbige resultater i projektet. På konferencen har vi inviteret et udvalg af uddannelsesledere fra de uddannelsesinstitutioner, som deltager i projektet for at høre deres tanker om, hvad deres institution får ud af at deltage i sådan et projekt. Vi skal også høre om de foreløbige resultater fra delprojekterne i  IMODUS dels gennem 6 workshops, hvor der vil være mulighed for udveksling mellem projekterne og dels ved korte oplæg af forskningskoordinatorer i projektet. Endelig har vi inviteret en oplægsholder ”udefra” til at bidrage i debatten med et oplæg som diskuterer den såkaldte feminiseringstese som forklaringsmodel for, at mange drenge klarer sig dårligere end piger i uddannelsessystemet.

> Læs mere om konferencen her

September 2012

Deadline for afrapportering af delprojekter er den 8. oktober. Disposition for rapportering oktober 2012

Næste Styregruppemøde er den 23. oktober

Vi afholder midtvejskonference for alle deltagere IMODUS den 20. marts 2013 i det nye Campus Roskilde UCSJ – sæt kryds i kalenderen allerede nu.

Juni 2012

Alle delprojekter har udformet en revideret projektbeskrivelse, som ligger her på hjemmesiden under ”Delprojekter”.  Der er tilknyttet tovholder og forskningskoordinator til hvert enkelt delprojekt som kan kontaktes for yderligere information. Delprojekterne er godkendt af styregruppen. RUC har lavet forskningsrapport 15-06-12, som ligger under ”Forskningsresultater”.

Næste deadline for aflevering er den 8. oktober (rapportering af pilotprojekter). Ledelsesteamet holder møde den 29. august hvorefter I vil få en disposition for rapporten.”

Januar 2012

Første IMODUS konference er afholdt den 19. januar 2012 på RUC med spændende oplæg og gode diskussioner om køn og metode. Se PowerPoints fra konferencen under forskningsresultater

Projektplanerne fra delprojekterne skal afleveres til Randi Andersen senest den 15. marts. Tovholderne er ansvarlige for at projektplanen afleveres. Disposition for projektplan kan downloades her

November 2011

Projektet er startet med styregruppemøde den 2. november. Næste styregruppemøde afholdes den 29. marts hvor projektplaner for delprojekter skal godkendes. Der er afholdt startmøde med forskningskoordinatorerne den 4. november.

Forskningskoordinatorerne tager kontakt til delprojekter i IMODUS efter den 4. november og afholder møder med dem inden jul.